1.Информация за програма БГ-07 (публикувана на 24.11.2015г)
2.Общи условия към Договора за безвъзмездна помощ (публикуван на 10.12.2015г)
3.План за инф.и публичност (публикуван на 15.12.2015г)
4.Информационен бюлетин на български език(качен на 13.01.2016г)
5.Информационен бюлетин на английски език(качен на 13.01.2016г)
6.Договор ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАСОВА ПОМОЩ №РД-13-135/14.09.2015 ГОДИНА(качен на 13.01.2016г)
7.Допълнително споразумение (качен на 19.01.2016г)
8.Приложение 8-Годишен доклад(качен на 29.01.2016г)
9.BG07(EEA_Grants_PowerPointPresentation_Template)
10.Справка_проекти-29.02.2016
11.Справка проекти -31.03.2016(публикувана на 01.04.2016г)
12.Справка проекти -30.04.2016(публикуван на 04.05.2016)
13.Искане за удължаване на срока на договора(публикуван на 30.05.2016г)
14.Информационен бюлетин на български език(публикуван на 01.06.2016г)
15.Информационен бюлетин на английски език към 31.05.2016 год-ANG. (публикуван на 01.06.2016г)
16.Информационен бюлетин за хода на проект БГ 07(публикуван на 08.07.2016г)
17.Информация за програма БГ 07-на английски език - (публикувана на 21.07.2016г)
18.Брошура за програма БГ 07- (публикувана на 28.07.2016г)
19.Справка проекти към 10.08.2016(публикувана на 11.08.2016г.)
20.Справка проекти към -10.08.2016(публикувана на 11.08.2016г)
21.Крайна презентация по Програма БГ 07”Инициатива за обществено здраве”по НФМ от (30.08.2016)
22.Обобщена информация по чл.44,ал.10 от ЗОП за 2016 година
23.Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП ./публикувано на 31.01.2016 г./