ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН

1.Правилник за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване.(публикуван на 03.10.2018)
2.Заповед №212/03.10.2018 год.за реда за провеждане на явния търг. (публикувана на 03.10.2018)
3.Обява (публикувана на 03.10.2018)
4.Протокол на комисията от 24.10.2018 год.(публикуван на 24.10.2018)