Харта на Пациента

Д Ъ Р Ж А В Н А П С И Х И А Т Р И Ч Н А Б О Л Н И Ц А-ГР.БЯЛА
/гр.Бяла ул.”Дряново”№3 тел.0817/7-27-02;7-27-03 факс7-22-56/
ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА
ВСЕКИ ПАЦИЕНТ , потърсил помощ в ДПБ-Бяла , ИМА ПРАВО
Чл. 1. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ.
(2) Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон.
Чл. 2. Оценката на здравното състояние на пациента не може да се основава на раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 3. (1) Като пациент всеки има право на:
 зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;
 грижи от общността, в която живее;
 достъпна и качествена здравна помощ;
 повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;
 защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;
 възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;
 запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;
 ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.
(2) При хоспитализация пациентът има право:
 да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;
 да приема или да отказва посетители;
 да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
 на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности;
 да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените препарати в доболничната и болничната помощ.
(3) Правата на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Чл. 4. (1) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.
(2) При лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие то се изразява от лицата, определени по реда на чл. 162, ал. 3.
Чл. 5. (1) За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, както и лицата по чл. 162, ал. 3, относно:
 диагнозата и характера на заболяването;
 описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
 потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.
(2) Медицинската информация по ал. 1 се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител, както и на лицата по чл. 162, ал. 3, своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение.
Чл. 6. (1) Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител или лицето по чл. 162, ал. 3 от ЗЗ , може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.
(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.
(3) Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител или лицето по чл. 162, ал. 3 от ЗЗ, не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа по ал. 1, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.
(4) В случаите, когато по ал. 1 е налице отказ от родител, настойник или попечител и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.
Чл. 7. Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон.
Чл. 8. (1) Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно:
 здравословното му състояние и необходимостта от лечение;
 заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза;
 планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях;
 диагностичните и терапевтичните алтернативи;
 името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.
(2) Достъпът на пациента до здравната информация по ал. 1, т. 2 и 3 може да бъде ограничен при писмен отказ от негова страна.
(3) Решението по ал. 2 се отразява писмено в медицинската документация на пациента.
Чл. 9. (1) Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от него лице има право да подава жалби и сигнали при нарушаване на правата му , свързани с медицинското обслужване.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТА потърсил помощ в ДПБ-Бяла ,
Чл. 10. Задължения на пациента:
 да се грижи за собственото си здраве;
 да не уврежда здравето на другите;
 да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
 пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.
 да спазва установения ред в ДПБ-Бяла
 При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

Д Ъ Р Ж А В Н А П С И Х И А Т Р И Ч Н А Б О Л Н И Ц А-ГР.БЯЛА

/гр.Бяла ул.”Дряново”№3 тел.0817/7-27-02;7-27-03 факс7-22-56/

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ , потърсил помощ в ДПБ-Бяла , ИМА ПРАВО

Чл. 1. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ.

(2) Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон.

Чл. 2. Оценката на здравното състояние на пациента не може да се основава на раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 3. (1) Като пациент всеки има право на:

 зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;

 грижи от общността, в която живее;

 достъпна и качествена здравна помощ;

 повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;

 защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;

 възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;

 запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;

 ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.

(2) При хоспитализация пациентът има право:

 да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;

 да приема или да отказва посетители;

 да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;

 на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности;

 да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените препарати в доболничната и болничната помощ.

(3) Правата на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Чл. 4. (1) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.

(2) При лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие то се изразява от лицата, определени по реда на чл. 162, ал. 3.

Чл. 5. (1) За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, както и лицата по чл. 162, ал. 3, относно:

 диагнозата и характера на заболяването;

 описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;

 потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;

 вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

(2) Медицинската информация по ал. 1 се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител, както и на лицата по чл. 162, ал. 3, своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение.

Чл. 6. (1) Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител или лицето по чл. 162, ал. 3 от ЗЗ , може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.

(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.

(3) Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител или лицето по чл. 162, ал. 3 от ЗЗ, не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа по ал. 1, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.

(4) В случаите, когато по ал. 1 е налице отказ от родител, настойник или попечител и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Чл. 7. Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон.

Чл. 8. (1) Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно:

 здравословното му състояние и необходимостта от лечение;

 заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза;

 планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях;

 диагностичните и терапевтичните алтернативи;

 името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.

(2) Достъпът на пациента до здравната информация по ал. 1, т. 2 и 3 може да бъде ограничен при писмен отказ от негова страна.

(3) Решението по ал. 2 се отразява писмено в медицинската документация на пациента.

Чл. 9. (1) Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от него лице има право да подава жалби и сигнали при нарушаване на правата му , свързани с медицинското обслужване.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТА потърсил помощ в ДПБ-Бяла ,

Чл. 10. Задължения на пациента:

 да се грижи за собственото си здраве;

 да не уврежда здравето на другите;

 да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;

 пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

 да спазва установения ред в ДПБ-Бяла

 При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.